کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

» به مخمل :: ۱٦ فروردین ۱۳٩٦
» مخمل :: ٢٢ آبان ۱۳٩٥
» روزهای نو :: ۱۸ خرداد ۱۳٩٥
» شعر :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٥
» برف :: ٢٠ بهمن ۱۳٩٤
» شیوه نامه :: ٧ دی ۱۳٩٤
» شهزاده :: ۱٧ آذر ۱۳٩٤
» صبر :: ٢٤ شهریور ۱۳٩٤
» ری میکس :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» خودکشی :: ٥ امرداد ۱۳٩٤
» چکچک :: ۳ خرداد ۱۳٩٤
» وقتی :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» سال نو :: ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» شعری از پدر :: ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
» می دلی :: ۱٥ بهمن ۱۳٩۳
» بال و پر :: ۱ دی ۱۳٩۳
» آسوده ام :: ٢ آذر ۱۳٩۳
» تیشه :: ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» رفتن :: ۳ آبان ۱۳٩۳
» شهریار سخن های نابجا من آزاده ام :: ٩ مهر ۱۳٩۳
» شهریار من آزاده ام :: ٩ مهر ۱۳٩۳
» مازی ار :: ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» سجل :: ٦ امرداد ۱۳٩۳
» تمام شد :: ۱٠ تیر ۱۳٩۳
» Rise like a phoenix :: ۱ خرداد ۱۳٩۳
» محمد الهیان فیروز :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دنیای من :: ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
» اسفند :: ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» دل سودایی :: ٦ بهمن ۱۳٩٢
» به منصور :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» مسکین :: ٧ دی ۱۳٩٢
» رویا :: ٤ آذر ۱۳٩٢
» شعر :: ٢ آذر ۱۳٩٢
» هیچکس :: ۱ آبان ۱۳٩٢
» جغد :: ۱ مهر ۱۳٩٢
» رویای نیمه خیس :: ٤ شهریور ۱۳٩٢
» افاضات :: ٦ امرداد ۱۳٩٢
» صد در صد عشق :: ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» مصاحبه با اقای پدر :: ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» من ایستاده ام :: ٧ خرداد ۱۳٩٢
» sorme :: ٧ خرداد ۱۳٩٢
» خ :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بوی عید :: ٥ فروردین ۱۳٩٢
» skyfall :: ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» مهربان ترین مرد دنیا :: ٢ اسفند ۱۳٩۱
» You'r mine :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» خواب :: ٢٠ دی ۱۳٩۱
» خواب :: ۱٠ دی ۱۳٩۱
» پرواز :: ۱ آذر ۱۳٩۱
» من و سهراب و فریدون :: ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» پدر :: ۱ مهر ۱۳٩۱
» شادی :: ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» هیچستان :: ٧ امرداد ۱۳٩۱
» پرم از خالی تو :: ٤ تیر ۱۳٩۱
» پر کن پیاله را :: ٦ خرداد ۱۳٩۱
» هزلیات :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل :: ٦ فروردین ۱۳٩۱
» خبر خوش در آستانه سال نو :: ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» ترانه ای برای روح همزادم :: ٦ اسفند ۱۳٩٠
» دیگر نمی دانمت :: ۸ بهمن ۱۳٩٠
» سالگرد :: ۱۸ دی ۱۳٩٠
» دهاتی :: ۳ دی ۱۳٩٠
» روزها :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» ریحانه و دیبا :: ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» امروز و فردا :: ۱٢ مهر ۱۳٩٠
» یار بد :: ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» مرد :: ۱ امرداد ۱۳٩٠
» ببخش :: ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» اقیانوس :: ۸ خرداد ۱۳٩٠
» دنیای آزاده :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سال نو :: ۸ فروردین ۱۳٩٠
» به تو می اندیشم :: ۳ اسفند ۱۳۸٩
» بازی :: ٦ بهمن ۱۳۸٩
» شعر :: ۱ دی ۱۳۸٩
» سوختم :: ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» صبر :: ٢ آبان ۱۳۸٩
» درد دل :: ۳ مهر ۱۳۸٩
» همه ام از آن تو :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» سفر :: ٢ امرداد ۱۳۸٩
» آزی و سردی دستات :: ٢ تیر ۱۳۸٩
» گذشته ها :: ٢ خرداد ۱۳۸٩
» شازده کوچولو :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سال نو مبارک :: ٧ فروردین ۱۳۸٩
» تو من :: ۱ اسفند ۱۳۸۸
» زمان :: ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» پیله :: ٢۳ دی ۱۳۸۸
» کجور :: ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» دیگه دیره :: ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» خودستا :: ۱ مهر ۱۳۸۸
» می اندیشم :: ۱ شهریور ۱۳۸۸
» مزاح :: ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» شوکران :: ۱ تیر ۱۳۸۸
» مست شکیبا! :: ٥ خرداد ۱۳۸۸
» آه :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سلام طبیعت :: ٩ فروردین ۱۳۸۸
» عید و تولد آزاده :: ٥ فروردین ۱۳۸۸
» من و حافظ هر دو شاعریم اما این کجا و آن کجا :: ٧ اسفند ۱۳۸٧
» تنهایی :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
» ادامه شعر شوهریابی :: ۱٥ دی ۱۳۸٧
» نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی :: ۱۱ دی ۱۳۸٧
» خیزو جامه نیلی کن :: ۱۱ دی ۱۳۸٧
» نامه ای به مسیح :: ۱٠ دی ۱۳۸٧
» آنی دالتون و آزی :: ۱ دی ۱۳۸٧
» هنوز :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» کجور :: ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» پدرم :: ٢۱ مهر ۱۳۸٧
» گره :: ٢ شهریور ۱۳۸٧
» آزاده :: ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» ناخوانده :: ٢۳ تیر ۱۳۸٧
» صلیب :: ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» نیلوفر :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شعرهای من :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» عیدانه :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» شاید :: ۱ اسفند ۱۳۸٦
» و من فهمیدم :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
» اميد صدر زاده دوست کلوبی :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» شعر من برای تو :: ۱٦ دی ۱۳۸٦
» من آزاده :: ۱٤ آذر ۱۳۸٦
» بـــــــــــــــرو :: ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» سهيل پرنده راست می گويد :: ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» فيروز کلا (پيرس کلا) :: ٩ آبان ۱۳۸٦
» به شاهزاده کوچک :: ٧ آبان ۱۳۸٦
» کجور :: ٥ آبان ۱۳۸٦
» پرنده من :: ۱ آبان ۱۳۸٦
» آزاده فيروز :: ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» من :: ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» سرزمين من :: ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» باور :: ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» سلام خدا :: ٢۳ مهر ۱۳۸٦
» سلام :: ٢٢ مهر ۱۳۸٦
» ٢٢ مهر ۱۳۸٦ :: ٢٢ مهر ۱۳۸٦