کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

تو من
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸۸
 

تو همه نشاط و آوازی

من خموش و دشواری

تو درشت و سهلنگار

من پر از وفاداری

تو همیشه در خوابی

من هماره بیداری

من فدای وصل تو

تو زعشق بیزاری

در تو زندگی فروزان است

من پر از سکوت و بیماری

زندگی به کام ما زهرست

سهم ماگرفتاری

آزی راه خود می رو

گر فهیم و هشیاری

: آزی