کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

پرنده من
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱ آبان ۱۳۸٦
 

پرنده من

به سویم بیا

     پرواز کن

بادهای سرد برتو اثر نخواهند کرد

            اگر عشق مرا در سینه داشته باشی

پرواز کن

     صدای موزون بالهایت

                 سرافکنده خواهد کرد

                      بادهای مزاحم را

                                        به سویم بیا

: آزاده فیروز