سجل

پیشینه ات با توست 

حتی اگر سجل ات را هم  تعویض کنی

یا که جراحی ماهر جسمت را تبدیل کند 

به مجسمه ای از ونوس

حرفها تنها از دهان بیرون نمی ایند 

بردل می نشینند یا دلی را می شکنند چونان که سنگی شیشه ای را 

 

پس نیک بیندیش چه میگویی و چه می کنی تا چه ببنندت  آیندگان 

/ 2 نظر / 20 بازدید