تیشه

به ع برای سرسختی های بیهوده اش:

 

محکمتر تیشه زن به ریشه ام

باشد که راضی ات کند

و  بشکند  سختی غرور کاذبت

مرد باش!

 

: آزی

/ 2 نظر / 31 بازدید